Положення про членство

Положение о членстве в общественной организации „Ассоциация „СИГРЭ-Украина”

1. Загальні положення

 1. Положення про членство в громадській організації Асоціація „СІГРЕ-Україна (далі - Асоціація) визначає порядок прийняття, виходу, виключення з членів Асоціації, права та обов'язки її членів.
  Усі додатки до цього Положення розробляються Президією Асоціації.
 2. Підставою для розроблення цього Положення є Закон України «Про об'єднання громадян» та Статут Асоціації.
 3. Асоціація складається з індивідуальних і колективних членів. Членство в Асоціації є добровільним.
  Президія Асоціації створює загальну комп'ютерну базу даних з обліку членів Асоціації.
 4. Питання приймання до членів Асоціації вирішуються на засіданні Президії Асоціації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Президії.
 5. Члени Асоціації сплачують вступні (щомісячні/щоквартальні) внески та інші перерахування коштів на Статутну діяльність Асоціації.
 6. Мінімальний розмір внесків для індивідуальних і колективних членів Асоціації затверджується Президією Асоціації.
 7. При припиненні членства в Асоціації вступний, членські та інші внески не повертаються.
 8. Внески членів Асоціації можуть бути у вигляді майна (обладнання, автотранспорт та інше майно), права користування інтелектуальною власністю, інших майнових прав, а також грошових коштів у гривнях та в іноземній валюті.

2.Індивідуальні члени Асоціації

 1. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України незалежно від національності, віросповідання, політичних переконань,  які досягли 18 років, визнають Статут Асоціації, сплачують вступні та членські внески і беруть участь у її роботі та вносять вагомий вклад у виконання її статутних завдань.
 2. Вступ до Асоціації та вихід із неї індивідуальних членів здійснюється на підставі особистої письмової заяви, що подається Президії Асоціації.
 3. Член Асоціації повинен заповнити облікову картку (анкету) члена Асоціації в одному примірнику .
 4. Індивідуальне членство може бути двох видів:
  • Індивідуальні члени ( I категорія ) фізичні особи;
  • Індивідуальні члени ( II категорія ) – студенти та молоді фахівці - до 36 років.
 5. Індивідуальним членам Асоціації надсилається витяг з протоколу засідання Президії Асоціації про прийом їх в члени Асоціації; картка членства надсилається протягом місяця з дати перерахування членських внесків за поточний рік в Центральний офіс CIGRE. Ця картка діє на протязі одного року.
 6. Членство в Асоціації індивідуального  члена може бути припинено на підставі письмової заяви.
 7. Члени Асоціації можуть бути виключені з Асоціації у разі вчинення ними дій, які суперечать статутним завданням Асоціації, або завдають шкоди репутації Асоціації (її членів), а також за власним бажанням.
 8. Рішення про припинення членства або виключення з членів Асоціації приймаються та затверджуються Президією Асоціації за поданням виконавчої дирекції (лише за наявності обґрунтованого документального підтвердження)..


3. Колективні члени Асоціації

 1. Колективними членами Асоціації можуть бути колективи підприємств, установ, організацій (приватні підприємці за статусом прирівнюються до колективних членів Асоціації), а також об'єднання громадян, які добровільно виявили бажання вступити до Асоціації, підтримують її статутні завдання , сприяють в їх виконанні, сплачують членські внески.
 2. Колективне членство може бути двох видів:
  • Колективні члени ( I категорія ) мають право на зменшення реєстраційних внесків для п’яти учасників на Сесіях і Симпозіумах CIGRE;
  • Колективні члени ( I категорія ) – навчальні заклади (інститути та університети) мають право на зменшення реєстраційних внесків для двох учасників на Сесіях і Симпозіумах CIGRE;
 3. Вступ до Асоціації та вихід з неї колективних членів здійснюється на підставі письмової заяви та відповідного рішення зборів трудового колективу підприємства, установи, організації або рішення статутного органу об'єднання громадян, якому надано відповідні повноваження (вказується в заяві на вступ в члени Асоціації).
 4. Рішення про прийняття до колективних членів Асоціації приймаються Президією Асоціації.
 5. Підприємство, установа, організація або об'єднання громадян, колектив яких виявив бажання бути колективним членом Асоціації, повинні надати Президії Асоціації всі свої реквізити, а також заповнити облікову картку колективного члена Асоціації .
 6. Колективним членам Асоціації надсилається витяг з протоколу засідання Президії Асоціації про прийом їх в члени Асоціації, картка членства надсилається протягом місяця з дати перерахування членських внесків за поточний рік в Центральний офіс CIGRE. Ця картка діє на протязі одного року.
 7. Колективні члени Асоціації беруть участь у діяльності Асоціації, реалізують свої права і обов’язки через своїх повноважних представників.
 8. Членство в Асоціації колективного члена може бути припинено на підставі рішення уповноваженого органу колективного члена Асоціації.
 9. Колективні члени Асоціації можуть бути виключеними з Асоціації у разі вчинення ними дій, які суперечать статутним завданням Асоціації, а також якщо своїми діями вони завдають шкоди репутації Асоціації (її членів), а також за їх рішенням.
 10. Рішення про припинення членства або виключення колективних членів з Асоціації приймаються та затверджуються Президією Асоціації за поданням виконавчої дирекції (лише за наявності обґрунтованого документального підтвердження).

4. Права членів Асоціації

Члени Асоціації мають право:

 • брати участь у загальних зборах членів Асоціації з правом ухвального голосу – кожен індивідуальний член Асоціації має один голос при прийнятті рішень Зборами асоціації, кожен колективний член має п’ять голосів при прийнятті рішень Зборами Асоціації, дотримуючись встановленого регламенту, обговорювати на зборах, засіданнях статутних органів Асоціації питання, що стосуються її діяльності, в т.ч. у плануванні та обговоренні підсумків діяльності Асоціації;;
 • обирати та бути обраними до складу керівних та інших органів Асоціації;
 • брати участь у заходах, які здійснюються Асоціацією;
 • брати участь у заходах, які проводяться Міжнародною Радою великих електричних систем CIGRE (Сесії і Симпозіуми CIGRE) і іншими міжнародними організаціями й співтовариствами;
 • вносити пропозиції до статутних органів Асоціації з питань, що пов'язані з її діяльністю, вносити пропозиції по усуненню недоліків та покращенню роботи Асоціації;
 • користуватися всіма видами творчої, консультаційної, методичної та іншої допомоги, яку може надавати Асоціація;
 • отримувати інформацію з будь-яких питань, що стосуються діяльності Асоціації;
 • публікувати свої творчі доробки у виданнях Асоціації;
 • брати участь у роботі комісій, робочих груп, інших органів та організацій, що створюються Асоціацією;
 • отримувати інформацію про діяльність Асоціації;
 • звертатися до Асоціації та її органів щодо надання допомоги та захисту своїх законних прав та інтересів.


5. Обов'язки членів Асоціації

Члени Асоціації та кандидати у члени Асоціації зобов'язані:

 • брати активну участь у діяльності Асоціації;
 • дотримуватися вимог Статуту та інших документів Асоціації, виконувати рішення і доручення її керівних та контролюючих органів;
 • виконувати свої функції відповідно до мети діяльності та завдань Асоціації, що визначені Статутом;
 • своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та в терміни, що встановлюються Президією Асоціації.

сайт создан компанией веб студия